Select Page

Subsidies

Beknopte weergave van mogelijke subsidies.

Let op: er bestaan altijd lokale en regionale subsidiemogelijkheden welke niet hier behandeld worden. Dit kunnen pure subsidies zijn, maar ook goedkope financieringsmogelijkheden voor bijvoorbeeld duurzame energie en/of isolatiewerkzaamheden. Het is daarom altijd verstandig om contact met uw gemeente op te nemen of aan de leverancier te vragen of er mogelijkheden zijn.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Nieuw: de overheid heeft per 15 september 2016 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor een periode die loopt tot en met het einde van 2018. Bij deze subsidie worden bedragen verstrekt per m2 geïsoleerd oppervlakte. Door de combinatie van deze subsidie met de permanent lage btw regeling is het nu financieel heel erg aantrekkelijk geworden om te isoleren.

Deze subsidieregeling loopt van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018. De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren (huis of appartement).

Voorwaarden

1. U moet eigenaar van de woning zijn

2. U moet minimaal 2 energiebesparende maatregelen nemen

3. U moet voldoen aan het minmaal aantal vierkante meters geldend voor de isolatiesoort (zie tabel verderop)

4. Om de subsidie te kunnen aanvragen heeft u een geaccepteerde offerte en uitvoerdersverklaring nodig van een bedrijf dat us isolatiemaatregelen gaat uitvoeren

5. Voor vloer, gevel en dak is een minimum isolatiewaarde (Rd waarde) van 3,5 vereist

6. Voor spouwmuurisolatie is een minimum isolatiewaarde van 1,5 vereist

7. Voor HR++ glas een Uwaarde van maximaal 1,2 en voor triple glas maximaal 0,8

8. De subsidieregeling geldt alleen voor werkzaamheden die nog uitgevoed moeten worden

9. Na ontvangst van de subsidietoezegging moeten de maatregelen binnen 4 maanden worden uitgevoerd.

WELKE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VALLEN ERONDER

  • Dakisolatie
  • Gevelisolatie
  • Spouwmuurisolatie
  • Vloerisolatie
  • Kruipruimte Isolatie/Bodemisolatie
  • Aanbrengen Hoogrendementsglas (HR+ glas)

Subsidiebedragen variëren tussen de € 4,- en € 45,- per m2 en lopen op indien meerdere isolatiewerkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd. Deze subsidie kan gecombineerd worden met de laag btw regeling op energiebesparende maatregelen.

Er zijn verschillende laag btw-regelingen

Wat veel consumenten niet weten is dat er verschillende laag btw-regelingen zijn, waarvan de bekendste de tijdelijke laag btw regeling voor bouwwerkzaamheden is. Deze liep af op 30 juni 2015 en raakt een groot deel van de bouw, verbouw en renovatie branche. Daarnaast zijn er echter enkele permanente regelingen (totdat het herziene belastingplan in 2017 van kracht wordt), welke betrekking hebben op allerlei isolatiewerkzaamheden, duurzame energie en schilder en stukadoorregelingen.

Regeling 1 : Permanente regeling voor laten plaatsen isolatieglas

Sinds 1 januari 2014 geldt het lage btw tarief van 6% op arbeidskosten voor het laten plaatsen van alle soorten isolatieglas in woningen.

Regeling 2 : Permanent lage btw regeling schilder en onderhoudswerk:

Er geldt voor schilderwerkzaamheden een aparte laag btw-regeling waarbij niet alleen op de arbeidskosten slechts 6 procent btw wordt geheven, maar ook over de materiaalkosten.

Voorwaarde is wel dat het om een woning gaat van minimaal 2 jaar oud. Deze regeling werd van kracht op 15 september 2009. Maak gebruik van de 6% btw regeling schilderwerk !

Regeling 3 : Permanente regeling voor energiebesparende maatregelen:

Sinds 15 september 2009 geldt het lage btw-tarief van 6% voor het aanbrengen van energiebesparend isolatiemateriaal aan vloeren, muur en daken bij woningen ouder dan 2 jaar (alleen voor arbeidsuren)

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

SUBSIDIEREGELING VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN. De Belgiëse overheid verstrekt een subsidie op het laten verwijderen van asbestdaken. Deze regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.
VOOR WIE IS DE SUBSIDIEREGELING BESTEMD? De subsidieregeling is bestemd voor degene die de factuur betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.
HOEVEEL SUBSIDIE KUNT U ONTVANGEN? De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum subsidiebedrag van € 25.000 per adres. De subsidie wordt alleen verstrekt indien het gaat om een geïnventariseerd asbestdak van minimaal 35 m2 (bijvoorbeeld 7 meter x 5 meter). Dakbeschot komt niet in aanmerking voor de regeling.
LOOPTIJD EN INDIENEN AANVRAAG De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2019. Dat is ook de laatste dag waarop u uw aanvraag kunt indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend België. De aanvraag moet ingediend worden binnen 6 maanden na het verwijderen van het asbestdak. Binnen 13 weken na het indienen ontvangt u dan de beslissing op de subsidie-aanvraag.
Naam regeling Omschrijving regeling Looptijd regeling
BTW-verlaging renovatie woningen (bestemd voor partikulieren) De BTW op het arbeidsdeel van de kosten wordt verlaagd van 21% naar 6%. 1 maart 2013 tm 30 juni 2015
15 % aanschafsubsidie zonnepanelen (bestemd voor partikulieren) 15 % subsidie verstrekt de overheid op de aanschaf van een PV-systeem tot een maximum van € 650 1 januari 2013 tm 31 december 2013
Energie Investerings Aftrek (bestemd voor bedrijven) Stimuleringsregeling voor investering in duurzame energie en/of in energebesparende bedrijfsmiddelen waarbij 41,5% extra kan worden afgeschreven van de fiscale winst 1 januari 2013 tm 31 december 2017
Milieu Investerings Aftrek Een subsidie in de vorm van een fiscale winst verlaging van maximaal 46 % van het investeringsbedrag. Geldt voor produkten die op de Milieulijst of Vamillijst staan (bijv. zonneboilers, zonnepanelen etc.) 1 januari 2013 tm 31 december 2017
VAMIL-regeling (bestemd voor bedrijven) Vrije Afschrijving Milieu Investering Lijst. Hierbij kan naar eigen inzicht de gedane investering worden afgeschreven mits het voorkomt op de lijst (zoals zonneboilers en zonnepanelensystemen) 1 januari 2013 tm 31 december 2017
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Hierbij wordt een vergoeding gegeven per eenheid geproduceerde duurzame energie over een periode van 12 tot 15 jaar. 1 januari 2013 tm 31 december 2017